Dom Brokerski Premium

O firmie

Dom Brokerski Premium pomaga Klientom zarządzać ryzykiem związanym z należnościami. Ponad 10-letnie doświadczenie w branży, znajomość rynku lokalnego oraz specyfiki działalności swoich Klientów pozwala zaproponować optymalne rozwiązania dla biznesu. Jako specjalistyczny broker ubezpieczeniowy zapewnia identyfikacje potrzeb, szeroki przegląd rynku, wsparcie w doborze i obsłudze polisy oraz w negocjacjach z Towarzystwami Ubezpieczonymi. Cel tego działania jest prosty: uzyskać najkorzystniejszą z możliwych polis dla Klienta, by ta chroniła Jego należności. DB Premium jest niezależne od któregokolwiek z Towarzystw i działa zgodnie z ustawą –  w interesie swoich Klientów. Usługi brokerskie są dla Klientów bezpłatne. Współpraca kierowana jest do grona osób ceniących swój czas, niezależne doradztwo, wiedzę oraz zaangażowanie i lojalność, do korzystających z ubezpieczenia kredytu kupieckiego jak i tych którzy dopiero zamierzają się ubezpieczyć.

Dom Brokerski Premium - podpis właściciela

Ubezpieczenie należności

Twoje korzyści z ubezpieczenia:

Dobrze dobrana polisa ubezpieczenia należności pozwala m.in.:

1

uniknąć problemów związanych z brakiem płatności ze strony dłużnika poprzez przeniesienie ryzyka na Towarzystwo Ubezpieczeniowe

2

poprawić rotację należności dzięki zmodyfikowaniu procedur kredytowych

3

zwiększyć sprzedaż w bezpieczny sposób dzięki weryfikacji i monitoringowi odbiorców, rozwinąć nowe rynki zbytu np. eksport

4

podnieść wiarygodność wobec kontrahentów i instytucji finansowych – umowa ubezpieczenia należności przykładowo może być zabezpieczeniem kredytu

Twoje korzyści ze współpracy z DB Premium:

1

oszczędność czasu – zamiast prowadzić równoległe rozmowy i spotkania z wieloma Ubezpieczycielami, dostarczać im różnych danych, zagłębiać się w różnicach pomiędzy nimi można to zadanie powierzyć specjaliście i otrzymać rzetelne, obiektywne porównanie ofert wraz z rekomendacją

2

oszczędność kosztów poprzez zastosowanie niestandardowych zapisów w polisie, prowadzenie negocjacji z wykorzystaniem Brokera, trafne dopasowanie polisy do posiadanych ryzyk. Usługi brokerskie nie wiążą się z dodatkowymi kosztami

3

uszczelnienie polisy i dopasowanie jej do swojej firmy dzięki odpowiedniemu rozpoznaniu potrzeb, identyfikacji ryzyk i zastosowaniu odpowiednich zapisów dodatkowych w umowie

4

wsparcie na każdym etapie współpracy z Ubezpieczycielem tj.: rozpoznanie potrzeb, opracowanie zapytania ofertowego, negocjacja warunków umowy oraz zapisów, limitów kredytowych, itp., porównanie ofert, wystawienie rekomendacji, doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia, szkolenie, pomoc w dalszym etapie np. w likwidacji szkód, wznowienie polisy, itp.

5

dostęp do szerokiej wiedzy na temat ubezpieczeń wynikającej ze specjalizacji i doświadczenia

IDD

W dniu 1 października 2018 roku, weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 poz. 2486, ze zm.), zwana ustawą IDD. Poniżej zawarte są dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące Domu Brokerskiego Premium Patryk Lewowicki zwany dalej “Brokerem,” z którymi powinni się Państwo zapoznać przed zawarciem umowy ubezpieczenia:

  • działalność brokerska w zakresie ubezpieczeń wykonywana jest pod nazwą: Dom Brokerski Premium Patryk Lewowicki o numerze NIP 945-19-86-396 i REGON 356835022
  • adresem siedziby i korespondencji jest: ul. Spacerowa 39, 32-064 Pisary
  • numer wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych: 00002340/U. Rejestr brokerów jest udostępniony na następującej stronie internetowej: https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE/, zaś sprawdzenie wpisu do rejestru brokerów odbywa się po wypełnieniu wymaganych pól w formularzu zapytania i jego wysłaniu
  • zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń o nr 2461/18
  • Broker nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu
  • wynagrodzeniem otrzymywanym w związku z proponowanym przez Brokera zawarciem umowy ubezpieczenia jest prowizja (kurtaż brokerski) uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej wypłacana przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe
  • informacja w sprawie możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów:

W każdym przypadku Klient może wnieść reklamacje skierowane do Brokera zawierające zastrzeżenia dotyczące usług brokerskich świadczonych przez Brokera. Reklamacje można składać w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@dbpremium.pl
  • w formie pisemnej i osobiście w siedzibie Brokera lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe przesłaną na adres siedziby Brokera.

Odpowiedzi na reklamację Broker udziela bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi na Reklamację przed jego upływem.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Broker w tym terminie wyśle informację o przyczynie niemożności rozpatrzenia reklamacji. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zostanie udzielona nie później niż w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.
Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia odwołania od odpowiedzi na Reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie od odpowiedzi na Reklamację powinno zostać złożone w tej samej formie jak Reklamacja. Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń przeciwko Brokerowi na drodze postępowania sądowego, sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Brokera. Klient ma też możliwość skorzystania z instytucji mediacji lub sądu polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Dom Brokerski Premium - logo, Patryk Lewowicki, Kraków

ul. Spacerowa 39
32-064 Pisary k. Krakowa

NIP: 945-19-86-396
REGON: 356835022
numer zezwolenia KNF: 2461/18

Patryk Lewowicki

Scroll Up