Polityka prywatności (RODO)

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych oraz prawa Użytkownika w trakcie korzystania ze strony internetowej Dom Brokerski Premium Patryk Lewowicki dostępnej pod adresem www.dbpremium.pl. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie Danych Osobowych oraz pozostałych informacji na temat Użytkowników przesłanych za pośrednictwem strony.

1. Administratorem niniejszej strony internetowej oraz danych osobowych jest:

Patryk Lewowicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
“Dom Brokerski Premium Patryk Lewowicki” pod adresem: ul. Spacerowa 39, 32-064 Pisary
NIP 945-19-86-396, REGON 356835022

2. Formy kontaktu

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail pod adres biuro@dbpremium.pl

3. Sposób pozyskiwania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe uzyskane w ramach udzielonego pełnomocnictwa lub wyrażonej zgody, jak i podczas realizacji czynności dystrybucji ubezpieczeń oraz w celu obsługi zawartych przez klientów umów ubezpieczeń.

Przekazanie danych osobowych do Administratora danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie uniemożliwi wykonanie zawartej umowy lub zlecenia, odpowiedź na wniesione zapytanie.

4. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w związku z pośrednictwem w zawieraniu umów ubezpieczeniowych , współpracą z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, dostaw, itp.
W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych: w celu świadczenia usług na rzecz klientów, marketingu usług Administratora danych osobowych.

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO)

4. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody (jeśli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody osoby) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Okres przetwarzania

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

6. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Dane osobowe mogą być przekazywane wybranym towarzystwom ubezpieczeniowym oraz firmom działających na ich zlecenie, biurom księgowym, bankom, firmom leasingowym, kancelariom prwnym, firmom windykacyjnym, innym podmiotom, uprawnionym do przetwarzania tychże danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora danych osobowych. Państwa Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.

7. Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

8. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wskazujemy ponadto, że mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Scroll Up